fbpx

Revisionstjänster

Lagstadgad revision

Vi erbjuder sakkunnig revision genom företagskonsulter. Vi arbetar med största omsorg och noggrannhet i vårt arbete så att vi kan säkerställa att allting stämmer överens i räkenskaperna. Ett personligt förtroende är viktigt för oss så att vi kan förvissa oss om kundens önskemål och behov i samband med revision såväl hörsammas som uppfylls.

Vad är revision och varför görs den?

Syftet med en revision är att se till att bokslutet är korrekt och lagenligt samt att alla parter behandlas lika. Bokslutet ska ge en sann och rättvisande bild av företagets resultat och finansiella ställning i enlighet med lagens krav. 

Vi erbjuder sakkunnig revision genom företagskonsulter. Vi arbetar med största omsorg och noggrannhet i vårt arbete så att vi kan säkerställa att allting stämmer i räkenskaperna. Ett personligt förtroende är viktigt för oss så att vi kan förvissa oss om att kundens önskemål och behov i samband med revision såväl hörsammas som uppfylls. 

Företag av olika storlek har olika krav på redovisning vilket påverkas av företagets typ och den sektor som det verkar inom. Som företagare är du ansvarig för att redovisning och bokslut är korrekta. 

Vår tjänst omfattar bland annat följande: 

• Lagstadgad revision
• Allmänna inspektioner
• Särskilda inspektioner och utlåtanden som grundar sig på aktiebolagslagen.
• Inspektioner av verksamhetslicenser

Särskilda uppdrag

Vid behov utför revisorn även specialuppdrag utöver den lagstadgade revisionen. I dessa uppdrag utför revisorn nödvändiga revisioner eller åtgärder och rapporterar om dem konfidiellt endast till kunden.

Särskilda uppdrag är bland annat:

Allmän inspektion

Kontrollera och verifiera att de finansiella rapporterna är korrekta. Analys av de finansiella siffrorna i bokslutet.

Särskild inspektion

Fastställande av företagets ekonomiska situation (ofta för minoritetsaktieägare).

Företags- besiktning

Förvärvssituationer där du vill ha säkerhet om helhetsbilden av transaktionsobjektet och du vill ta reda på eventuella riskfaktorer.

Utlåtanden och intyg

Förutom revision omfattar den lagstadgade revisorns uppgifter även andra uppdrag som kräver
expertutlåtanden, t.ex. uttalanden och intyg.

Revision

Tjänsten omfattar:

• Utlåtanden om planer för fusioner och delningar
• Utlåtanden i samband med betalning av aktiekapital
• Övriga redogörelser i enlighet med aktiebolagslagen
• Fastställande av gäldenärens ekonomiska situation.
• Utlåtande om icke-kontanta tillgångar.
• Intyg om finansieringsarrangemang
• Uttalanden om likvidation/återtagande av verksamheten
• Utlåtanden om licensinnehavarnas ekonomiska resurser.
• Andra uttalanden och intyg som grundar sig på lagar och andra författningar.

Kontakta oss för att få ett erbjudande om revision!

    Kontakta oss för att få ett erbjudande om revision!

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]